ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی ابوالقاسمی محمود جق

کد نمایندگی: 218 Urmia West
کد نمایندگی: 218 - نمایندگی مدیران خودرو + ابوالقاسمی محمود جق

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد خدمات

ارومیه، بلوارآزادی، مابین سه راه دخانیات و پارک ساعت، روبه روی بانک رفاه کارگران