ثبت نام یکپارچه ورود

نمایندگی جمالی

کد نمایندگی: 262 Babol North
کد نمایندگی: 262 - نمایندگی مدیران خودرو + جمالی

حوزه فعالیت
فروش خدمات قطعات

واحد خدمات

بابل، ميدان كشوري بلوارامام رضا (کیلومتر 2 جاده بابل به قائمشهر) قبل از ميدان هادي نوروزي گروه جهانمهر مجموعه نمايندگي هاي جمالي جنب نمايشگاه جهانمهر